ការរចនាក្នុងបន្ទប់


បន្ទប់គេង

យើង​មាន​ ១៧ ​ជាន់​ ​រួមទាំង​ជាន់​ក្រោម​ដី​,​ ​ដំបូល​លើ​ ​និង​ ៣៣ ​ឯកតា ​ហើយ​ជាន់​លើ​បង្អស់​ ២ ​ឯកតា​។​

ភោជនីយដ្ឋាន

icon បន្ទប់ដែលអាចរកបាននិង ប្រភេទផ្ទះ Penthouse

ប្រភេទ ឯកតា ទំហំ
បន្ទប់ Studio 52m2
បន្ទប់គ្រែមួយ 67m2
បន្ទប់គ្រែពីរ ប្រភេទ A 115.60m2
បន្ទប់គ្រែពីរ ប្រភេទ B 155.40m2
បន្ទប់គ្រែបី 172m2
ប្រភេទផ្ទះ Penthouse ប្រភេទ A 317.40m2
ប្រភេទផ្ទះ Penthouse ប្រភេទ B 342.80m2