ការរចនាក្នុងបន្ទប់


បន្ទប់គេង

យើង​មាន​ ១៧ ​ជាន់​ ​រួមទាំង​ជាន់​ក្រោម​ដី​,​ ​ដំបូល​លើ​ ​និង​ ៣៣ ​ឯកតា ​ហើយ​ជាន់​លើ​បង្អស់​ ២ ​ឯកតា​។​

ភោជនីយដ្ឋាន

icon បន្ទប់ដែលអាចរកបាននិង ប្រភេទផ្ទះ Penthouse

ប្រភេទ ឯកតា ទំហំ
បន្ទប់ Studio 52m2
បន្ទប់គ្រែមួយ 67m2
បន្ទប់គ្រែពីរ ប្រភេទ A 115.60m2
បន្ទប់គ្រែពីរ ប្រភេទ B 155.40m2
បន្ទប់គ្រែបី 172m2
ប្រភេទផ្ទះ Penthouse ប្រភេទ A 317.40m2
ប្រភេទផ្ទះ Penthouse ប្រភេទ B 342.80m2
Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 194 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 194 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:128 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/spmficom/public_html/st_website/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/spmficom/public_html/st_website/public/index.php:60
7
ErrorException
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
6
file_put_contents
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
Illuminate
\
Filesystem
\
Filesystem
put
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
write
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
128
3
Illuminate
\
Session
\
Store
save
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
87
2
Illuminate
\
Session
\
Middleware
\
StartSession
terminate
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
218
1
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
189
0
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminate
/
public
/
index.php
60
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "file_put_contents(): Only 0 of 194 bytes written, possibly out of free disk space"
  
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "/home/spmficom/public_html/st_website/storage/framework/sessions/sCf9NX3EOXxhXIeSxcDAZ4lRMzgS9TCNm8p7wtS6"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"UKrOwvAuOcYDHoyLlm6r4TUJ6TXvpWHnfvH62rtI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://stapartment.biz/kh/plan-floor";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->exists($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if (filemtime($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->get($path, true);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/home/spmficom/public_html/st_website/storage/framework/sessions/sCf9NX3EOXxhXIeSxcDAZ4lRMzgS9TCNm8p7wtS6"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"UKrOwvAuOcYDHoyLlm6r4TUJ6TXvpWHnfvH62rtI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://stapartment.biz/kh/plan-floor";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "sCf9NX3EOXxhXIeSxcDAZ4lRMzgS9TCNm8p7wtS6"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"UKrOwvAuOcYDHoyLlm6r4TUJ6TXvpWHnfvH62rtI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://stapartment.biz/kh/plan-floor";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      list($name) = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/kh/plan-floor"
   #requestUri: "/kh/plan-floor"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: "kh"
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/kh/plan-floor"
   #requestUri: "/kh/plan-floor"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: "kh"
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
home
/
spmficom
/
public_html
/
st_website
/
public
/
index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/kh/plan-floor"
   #requestUri: "/kh/plan-floor"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {}
   #locale: "kh"
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/home/spmficom/public_html/st_website/public"
CONTEXT_PREFIX
""
DOCUMENT_ROOT
"/home/spmficom/public_html/st_website/public"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_HOST
"stapartment.biz"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Tue, 22 Jun 2021 00:28:55 GMT"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
PATH
"/bin:/usr/bin"
PHP_INI_SCAN_DIR
"/opt/cpanel/ea-php72/root/etc:/opt/cpanel/ea-php72/root/etc/php.d:."
QUERY_STRING
""
REDIRECT_SCRIPT_URI
"http://stapartment.biz/kh/plan-floor"
REDIRECT_SCRIPT_URL
"/kh/plan-floor"
REDIRECT_STATUS
"200"
REDIRECT_UNIQUE_ID
"YPzv4zvHmiWDW4QoyxIHrQAAAAI"
REDIRECT_URL
"/kh/plan-floor"
REMOTE_ADDR
"3.229.142.104"
REMOTE_PORT
"50122"
REQUEST_METHOD
"GET"
REQUEST_SCHEME
"http"
REQUEST_URI
"/kh/plan-floor"
SCRIPT_FILENAME
"/home/spmficom/public_html/st_website/public/index.php"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SCRIPT_URI
"http://stapartment.biz/kh/plan-floor"
SCRIPT_URL
"/kh/plan-floor"
SERVER_ADDR
"45.40.161.159"
SERVER_ADMIN
"webmaster@stapartment.sahakrinpheap.com"
SERVER_NAME
"stapartment.biz"
SERVER_PORT
"80"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache Server at stapartment.biz Port 80</address>\n"
SERVER_SOFTWARE
"Apache"
TZ
"Asia/Phnom_Penh"
UNIQUE_ID
"YPzv4zvHmiWDW4QoyxIHrQAAAAI"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1627189219.4538
REQUEST_TIME
1627189219
argv
[]
argc
0
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:XkVRyG1dLrCwkHeHPdMMXlDuagMvcqtkIpXnURuw2tY="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"spmficom_st_website_live"
DB_USERNAME
"spmficom_st_web"
DB_PASSWORD
"$2y$12$xlz1efYWbasZEfnLzmGNc.VkC2L6PY21nt.5IEDrUo5l78si0hGay"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.gmail.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_ENCRYPTION
"tls"
MAIL_USERNAME
"neangkakada@gmail.com"
MAIL_PASSWORD
"vztlebnlihxsxsvj"
MAIL_INFO_RECIEVER
"info@stapartment.biz"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:XkVRyG1dLrCwkHeHPdMMXlDuagMvcqtkIpXnURuw2tY="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"spmficom_st_website_live"
DB_USERNAME
"spmficom_st_web"
DB_PASSWORD
"$2y$12$xlz1efYWbasZEfnLzmGNc.VkC2L6PY21nt.5IEDrUo5l78si0hGay"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.gmail.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_ENCRYPTION
"tls"
MAIL_USERNAME
"neangkakada@gmail.com"
MAIL_PASSWORD
"vztlebnlihxsxsvj"
MAIL_INFO_RECIEVER
"info@stapartment.biz"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler