សកម្មភាពសង្គមST Apartment មិនគ្រាន់តែផ្តល់សេវាកម្មល្អដល់អ្នកជួល និងអ្នកជួលផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មលើទាំងសង្គម និងបុគ្គលិក។

ការជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក

ការជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក

សកម្មភាពសង្គម

សកម្មភាពសង្គម