ការរចនាក្នុងបន្ទប់


បន្ទប់គេង

យើង​មាន​ 15 ​ជាន់​ ​រួមទាំង​ជាន់​ក្រោម​ដី​,​ ​ដំបូល​លើ​ ​និង​ 36 ​ឯកតា (ការិយាល័យ 3 និងបន្ទប់ស្នាក់នៅ 33)

ភោជនីយដ្ឋាន

icon បន្ទប់ដែលអាចរកបាននិង ប្រភេទផ្ទះ Penthouse

ប្រភេទ ឯកតា ទំហំ
បន្ទប់ Studio 52m2
បន្ទប់គ្រែមួយ 67m2
បន្ទប់គ្រែពីរ ប្រភេទ A 115.60m2
បន្ទប់គ្រែពីរ ប្រភេទ B 155.40m2
បន្ទប់គ្រែបី 202m2
Penthouse (គ្រែគេង 6 និងគ្រែគេង 4) ប្រភេទ A 317.40m2
Penthouse (គ្រែគេង 6 និងគ្រែគេង 4) ប្រភេទ B 342.80m2